PMS0600 – Potato Masher Stainless Steel

PMS0600 – Potato Masher Stainless Steel

150x120x600mm

SKU: PMS0600 Category: